Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kiedy strajk pracowników jest legalny?

Spory dotyczące stosunku pracy mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. W pierwszym przypadku pracodawca i pracownik mają do swojej dyspozycji środki prawne uregulowane przepisami Kodeksu pracy – mogą poddać swój spór rozstrzygnięciu sądu pracy. W przypadku sporów zbiorowych, w których pracownicy występują wobec pracodawcy jako grupa, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – dalej „ustawa”. Czy w takich przypadkach strajk jest legalny?

Strajk jako środek ostateczny

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego, który może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, mających prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Jest to środek ostateczny i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu w mniej radykalny sposób – poprzez rokowania i mediację. Bez zachowania tych zasad strajk można zorganizować wyjątkowo:

  • jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także
  • w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym.

Przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu strajku podmiot reprezentujący interesy pracowników powinien wziąć pod uwagę współmierność żądań do strat związanych ze strajkiem (art. 1 i 17 ustawy).

Zanim strajk zostanie ogłoszony – rokowania i mediacja

Ewentualne przeprowadzenie strajku trzeba poprzedzić postępowaniem zmierzającym do rozwiązania sporu zbiorowego w sposób mniej dolegliwy dla pracodawcy i pracowników. Zasady te unormowano w art. 7-14 ustawy.

W myśl wspomnianych przepisów spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z określonymi żądaniami, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni. W zgłoszeniu sporu określa się przedmiot żądań objętych sporem. Podmiot zgłaszający spór może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu (art. 7 ustawy).

Prawa i interesy zbiorowe pracowników w sporach zbiorowych są reprezentowane przez związki zawodowe (art. 2 ust. 1 ustawy).

Pracodawca ma obowiązek podjąć niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy. Rokowania kończą się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron (art. 8-9 ustawy).

Jeżeli spór zbiorowy nie został rozwiązany w wyniku rokowań, a strona, która go wszczęła, podtrzymuje zgłoszone żądania, spór prowadzony jest dalej przez strony z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności, zwanej dalej mediatorem. Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego, wybierając go z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców, reprezentatywnymi w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W przypadku gdy strony sporu zbiorowego nie porozumieją się w ciągu 5 dni w sprawie wyboru mediatora, dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego, na wniosek jednej ze stron, przez ministra właściwego do spraw pracy (art. 10, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy).

Postępowanie mediacyjne kończy się – podobnie jak rokowania – podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Czynności tych dokonuje się z udziałem mediatora (art. 14 ustawy).

Dopiero nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej (art. 15 ustawy).

Arbitraż zamiast strajku

Chociaż po niepowodzeniu w mediacjach można od razu ogłosić strajk, podmiot prowadzący spór zbiorowy w interesie pracowników (związek zawodowy) nie musi skorzystać z tego prawa i zamiast tego, podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego. Spór zakładowy rozpoznaje kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie wojewódzkim, w którym utworzony jest sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, a spór wielozakładowy rozpoznaje Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym. W skład kolegium wchodzi przewodniczący wyznaczony spośród sędziów sądu przez prezesa sądu oraz 6 członków wyznaczonych po 3 członków przez każdą ze stron. Orzeczenie kolegium zapada większością głosów. Jeżeli żadna ze stron przed poddaniem sporu rozstrzygnięciu kolegium nie postanowi inaczej, orzeczenie to wiąże strony. Szczegółową procedurę arbitrażową określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 roku w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.

Ramy prawne prowadzenia strajku

Jak wskazano na wstępie, podjęcie strajku co do zasady nie może nastąpić bez uprzedniego przeprowadzenia rokowań, w razie, gdy nie przyniosą one pozytywnego wyniku – mediacji. Postępowanie arbitrażowe jest alternatywną wobec strajku, nieobowiązkową ścieżką prowadzącą do rozwiązania sporu. Poza tym – aby strajk był legalny – reprezentacja pracowników decydująca się na ogłoszenie strajku musi respektować omówione niżej zasady.

Udział w strajku jest dobrowolny. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Niedopuszczalne jest też organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze (art. 19 ustawy).

Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem (art. 20 ustawy).

Kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników niebiorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu. Organizatorzy strajku są obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji (art. 21 ustawy).

Szczególne postacie strajku

Ustawa, poza strajkiem w ścisłym rozumieniu, wspomina o:

  • strajku ostrzegawczym – który można zorganizować jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny, już na etapie omówionego wyżej postępowania mediacyjnego, jeżeli w opinii podmiotu reprezentującego pracowników mediacje nie zmierzają do rozwiązania sporu;
  • strajku solidarnościowym – trwającym nie dłużej niż połowa dnia roboczego, organizowanym w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku (art. 21-22 ustawy).

Te epizodyczne formy strajku podlegają mniejszym rygorom ustawowym – nie jest wymagane poprzedzenie ich zakończeniem postępowania mediacyjnego.

Konsekwencje przeprowadzenia nielegalnego strajku

Osoby zaangażowane w strajk niezgodny z prawem mogą ponieść odpowiedzialność:

  • karną – ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 26 ust. 2 ustawy);
  • odszkodowawczą – za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (art. 26 ust. 3 ustawy);
  • porządkową i dyscyplinarną – udział pracownika w strajku zorganizowanym niezgodnie z ustawą stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, co w szczególności może prowadzić do nałożenia na pracownika kary porządkowej, lub do rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia, z winy pracownika (por. art. 23 ust. 1 ustawy);
  • ekonomiczną – w okresie strajku zorganizowanego niezgodnie z przepisami ustawy pracownik nie zachowuje prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy (por. art. 23 ust. 2 ustawy).

Strajk jest zawsze wydarzeniem w istotny sposób ingerującym w normalne funkcjonowanie zakładu pracy. Dlatego też jego wszczęcie i prowadzenie obwarowane jest szeregiem wymogów. Trzeba go poprzedzić podjęciem innych, łagodniejszych środków – rokowań i mediacji. Strajk można zastąpić też rozwiązaniem alternatywnym, które nie wiąże się z zaprzestaniem pracy – postępowaniem arbitrażowym. Organizator strajku ma obowiązek zapewnienia prowadzenia go w taki sposób, aby nie rodziło to poważnych zagrożeń dla zakładu pracy i pracowników, również tych, którzy w strajku nie uczestniczą. Niektóre grupy zawodowe nie mają prawa do strajku.