Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych 2015

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych obliczana jest  na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do obliczeń bierze się pod uwagę pensję z 12 ostatnich miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy.

Wysokość podstawy nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ubezpieczonego:

art. 18 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1-4, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia:

art. 18 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych w roku 2015 wynosi 2 375,40 zł (60% z kwoty 3.959 zł, czyli przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2015 roku), a minimalna 1 312,50 zł (75% z kwoty 1750 zł, czyli minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku).