Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych obliczana jest  na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do obliczeń bierze się pod uwagę pensję z 12 ostatnich miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy.

Wysokość podstawy nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ubezpieczonego:

art. 18 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1-4, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia:

art. 18 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych w roku 2015 wynosi 2 375,40 zł (60% z kwoty 3.959 zł, czyli przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2015 roku), a minimalna 1 312,50 zł (75% z kwoty 1750 zł, czyli minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku).