Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca podczas urlopu wypoczynkowego

Podstawowym celem każdego urlopu jest zapewnienie odpoczynku pracownikowi i umożliwienie mu regeneracji sił. Podejmowanie dodatkowej pracy podczas wypoczynku wydaje się być sprzeczne z zasadami prawa pracy. Czy pracodawca może zwolnić osobę, która podczas urlopu wykonuje jakiekolwiek czynności zawodowe? Czy praca podczas urlopu jest możliwa? Wyjaśniamy w artykule!

Urlop wypoczynkowy

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych (zlecenie lub dzieło), a także kontraktów b2b urlop wypoczynkowy nie jest spotykany – zdecydowana większość pracowników zatrudnionych na takiej podstawie nie otrzymuje wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Przepisy prawa pracy wyraźnie wskazują, że urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane w pierwszej kolejności w naturze, a dopiero gdy nie jest to możliwe, zatrudniający może zapłacić podwładnemu stosowny ekwiwalent finansowy za niewykorzystany urlop. Podstawowym celem każdego urlopu jest zatem zapewnienie odpoczynku pracownikowi, tak by jego efektywność w zakładzie pracy nie spadła. Warto w tym miejscu podkreślić, że pracownik nie może zrzec się prawa do omawianego urlopu, zaś pracodawca nie może zmusić go do przyjęcia ekwiwalentu pieniężnego zamiast wykorzystania urlopu w naturze.

Wyrok SN z 23 marca 2017 roku (sygn. akt I PK 130/16)Na pracowniku zarządzającym zakładem pracy spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy, aby on sam, jak i pozostali pracownicy mogli korzystać z niezakłóconego odpoczynku w czasie urlopu wypoczynkowego. Dopiero zaś wykazanie, że osoba taka zmuszona była wykonać w czasie urlopu określone czynności z uwagi na polecenie czy oczekiwanie pracodawcy, czy też z powodu obiektywnych i niezależnych od niej okoliczności może doprowadzić (w konkretnych okolicznościach sprawy) do wniosku, że formalnie udzielony urlop wypoczynkowy w istocie nie został wykorzystany w naturze i z tego powodu pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny.

Wykonywanie przez pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy z własnej i nieprzymuszonej woli obowiązków pracowniczych w trakcie urlopu wypoczynkowego, bez polecenia lub akceptacji przełożonego oraz bez wyraźnej i obiektywnej konieczności, nie jest wykonywaniem pracy w czasie urlopu wypoczynkowego.

Wysokość urlopu wypoczynkowego zależy od wymiaru etatu danej osoby oraz długości pracy w danej firmie. Co do zasady, wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony powyżej (niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia). Urlopy wypoczynkowe są udzielane w ciągu roku w bardzo zróżnicowany sposób – wiele w tym zakresie zależy bowiem od praktyki w danym zakładzie pracy. Dosyć często takie urlopy są również udzielane w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Czy pracownik, który przenosi się do innego zakładu pracy, może legalnie wykonywać swoje nowe obowiązki, gdy nadal wiąże go umowa z poprzednim miejscem pracy?

Praca podczas urlopu

Tak naprawdę przebywanie na urlopie wypoczynkowym pozwala pracownikowi podejmować jakiekolwiek wybrane przez siebie zadania. Nie ma więc przeszkód, aby np. pracował w ramach sezonowego zatrudnienia lub na dodatkowym etacie. Pracodawca, który udzielił określonego urlopu, nie może więc zakazać podejmowania pracy podczas wolnego czasu, nie wolno mu także wskazywać sposobu, w jaki jego podwładny powinien wykorzystywać przysługujący mu urlop (np. wyjechać z rodziną na wakacje lub przebywać w domu pod telefonem w razie potrzeby).

Pamiętajmy jednak, że o ile praca podczas urlopu wypoczynkowego nie jest zakazana, o tyle pracodawca może w każdej ważnej chwili odwołać zatrudnionego z urlopu. Taka możliwość istnieje jednak tylko wtedy, gdy będzie to uzasadnione ważnym interesem zakładu pracy – np. bez konkretnego pracownika niemożliwa będzie dalsza produkcja lub obsługa klientów. W tej sytuacji zatrudniony nie może bronić się tym, że wykonuje pracę w innej firmie i jednocześnie przebywa na urlopie wypoczynkowym. Odmowa powrotu do pierwszego zakładu pracy i rezygnacji z urlopu może wiązać się nawet ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Oczywiście pracodawca nie może żądać powrotu pracownika tylko dlatego, że dowiedział się, że podjął on dodatkową pracę w innej firmie – wybór sposobu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego należy bowiem do pracownika.

Przykład 1.

Pani Iwona pracuje jako główna księgowa w firmie X na pół etatu oraz w firmie Z na 1/4 etatu. W pierwszym zakładzie pracy otrzymała urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, który postanowiła przeznaczyć na odpoczynek z rodziną (4 dni) oraz nadrobienie zaległości w drugiej firmie (6 dni). W czasie, gdy Iwona pracowała w firmie Z, w przedsiębiorstwie X doszło do nieoczekiwanej kontroli skarbowej, skutkiem czego kontrolerzy zażądali natychmiastowego przedłożenia wszystkich dokumentów księgowych oraz wyjaśnienia nieprawidłowości w odprowadzanych podatkach. Szef firmy X zadzwonił do pani Iwony i nakazał jej powrót do pracy – w tej sytuacji pracownica będzie musiała zrezygnować ze swojego urlopu i nie będzie miało znaczenia to, że wykonuje pracę dla innej firmy.

Przykład 2.

Pani Iwona pracuje jako główna księgowa w firmie X na pół etatu oraz w firmie Z na 1/4 etatu. W pierwszym zakładzie pracy otrzymała urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, który postanowiła przeznaczyć na odpoczynek z rodziną (4 dni) oraz nadrobienie zaległości w drugiej firmie (6 dni). Pracodawca wiedział o drugim zatrudnieniu Iwony i nie bardzo chciał, aby kobieta nadrabiała swoje zaległości podczas przebywania na urlopie wypoczynkowym – w związku z tym w połowie urlopu zażądał od niej natychmiastowego powrotu do pracy, grożąc, że jeśli nie stawi się wyznaczonego dnia w firmie, zwolni ją dyscyplinarnie. W zakładzie pracy nie zdarzyło się jednak nic, co wymagałoby osobistego pojawienia się kobiety – co więcej pani Iwona na czas swojego urlopu załatwiła zastępstwo pod postacią kolegi ze studiów. W tym przypadku szef firmy X nie może żądać od niej stawiennictwa w pracy, ponieważ jego żądanie nie jest uzasadnione żadnym ważnym interesem firmy. Pani Iwona nie musi obawiać się zwolnienia dyscyplinarnego, ponieważ może korzystać z przysługującego jej urlopu wypoczynkowego w dowolnie wybranej przez siebie formie.

Praca podczas urlopu wypoczynkowego na wypowiedzeniu

Wiele osób, które rezygnują z pracy w danej firmie, w okresie swojego wypowiedzenia  wykorzystują zaległy lub bieżący urlop wypoczynkowy. W tym czasie podejmują jednocześnie nowe zatrudnienie lub szukają innego pracodawcy. Wykonywanie pracy podczas urlopu wykorzystywanego w okresie wypowiedzenia również jest zgodne z obowiązującym prawem, aczkolwiek musimy pamiętać, że i w tym przypadku pracodawca może zażądać, aby jego podwładny wrócił na stanowisko z ważnych przyczyn. Okres wypowiedzenia nie oznacza zakończenia stosunku pracy – pracownik nadal jest związany umową o pracę aż do ostatniego dnia trwania jego umowy.

Co jednak, jeśli pracownikowi nie przysługuje już żaden dzień urlopu wypoczynkowego, pozostaje na wypowiedzeniu, a chciałby jednocześnie podjąć zatrudnienie w nowej firmie, do której niedługo się przeniesie? Możliwe jest zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy pracownikiem a szefem, z którym rozwiązywana jest aktualna umowa o pracę. Najlepiej, aby przyjęło ono formę pisemną – w razie ewentualnych sporów będzie wiadomo, jakie stanowiska zajęła każda ze stron. Dzięki wspomnianemu porozumieniu pracownik będzie zwolniony z  obowiązku świadczenia pracy i pozostawania do dyspozycji obecnego pracodawcy w okresie wypowiedzenia (nawet jeśli w okresie tym będzie wykorzystywany urlop wypoczynkowy). Zatrudniający nie może samodzielnie podjąć decyzji w tej kwestii, konieczne jest więc podpisanie porozumienia pomiędzy dwoma stronami stosunku pracy (pracodawca nie ma bowiem możliwości samodzielnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, gdyż stanowiłoby to ograniczenie praw i wolności zatrudnionego). Pracownik może chcieć dalej świadczyć pracę z uwagi np. na wolę utrzymania ciągłości zawodowej czy samą satysfakcję z poczucia przynależności do określonej grupy zawodowej. Skuteczne i bezpieczne wykonywanie obowiązków na rzecz drugiego pracodawcy w okresie wypowiedzenia u pierwszego pracodawcy wymaga zatem zawarcia porozumienia z pierwszym pracodawcą, na którego podstawie wyrazi on zgodę, aby w okresie wypowiedzenia (uwzględniającym także wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego) dany pracownik mógł świadczyć obowiązki na rzecz innego zatrudniającego. Pracownik nie może oczywiście samodzielnie podjąć decyzji o nieprzychodzeniu do pracy w okresie swojego wypowiedzenia – za takie zachowanie grozi bowiem zwolnienie dyscyplinarne.

Podsumowanie

Wykonywanie pracy podczas urlopu wypoczynkowego jest całkowicie dopuszczalne przez polskie prawo. Pracownik jest jedyną osobą uprawnioną do decydowania, w jaki sposób będzie spędzał swój czas wolny od pracy. Pamiętajmy jednak, że pracodawca może przywołać zatrudnionego do zakładu pracy i zwolnić go z wypoczynku, jeśli będzie to podyktowane ważnym interesem zakładu pracy – wykonywanie obowiązków na rzecz innej firmy nie pomoże takiemu pracownikowi i będzie musiał on stawić się w swoim pierwszym zakładzie pracy.