Poradnik Pracownika

Przerwa w pracy na załatwianie spraw prywatnych

Czy maksymalna przerwa w pracy dla pracownika nie może wynosić więcej niż 15 minut? Jak jest z załatwianiem spraw prywatnych podczas pracy? Czy zależy to wyłącznie od pracodawcy?

Marianna, Kamieniec Ząbkowicki

 

Przerwa w pracy a przepisy

Kodeks pracy przewiduje wprowadzenie w ciągu dnia przerwy w pracy trwającej maksymalnie 60 minut. Istotny jest fakt, że nie można wykorzystać jej w częściach. Zwolnienie takie powinno zostać spożytkowane na załatwianie spraw prywatnych lub na posiłek. Przerwa w pracy przeznaczona na wyżej wymienione cele nie wlicza się do czasu pracy.

Ważne!

Udzielenie czasu wolnego w ciągu dnia pracy na załatwienie spraw osobistych zależy wyłącznie od woli pracodawcy.

Czy przerwa w pracy na załatwianie spraw prywatnych musi być odpracowana?

Taka przerwa w pracy powinna być odpracowana przez zatrudnionego. Co więcej, za odpracowane godziny nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Pensja za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy w ramach odpracowania zwolnienia to regularne wynagrodzenie. Za zwolnienie pracownik nie otrzyma za nią wynagrodzenia.

Ważne!

Wykonując obowiązki zawodowe w zamian za udzieloną przerwę w pracy, pracownik zachowuje prawo do 11-godzinnego odpoczynku.

Indywidualny czas pracy

Jeżeli pracownik często korzysta z przerwy w pracy na załatwianie spraw prywatnych, może złożyć u pracodawcy wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy. Oczywiście, stosowanie takiego rozwiązania odbywałoby się w ramach systemu czasu pracy, którym dana osoba jest objęta.

Przerwa w pracy na załatwianie prywatnych spraw nie powoduje więc strat ani dla pracownika, ani dla pracodawcy. Pracodawca dokonuje potrącenia z wypłaty za nieprzepracowany czas, z kolei pracownik może daną godzinę odpracować, zachowując przy tym pełne wynagrodzenie.