Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wyznaczanie cyklu życia produktu – jak ocenić, czy nasz produkt jest ekologiczny?

Wprowadzanie produktów na rynek wiąże się ze zróżnicowaną odpowiedzialnością. Coraz większe wyzwanie dla producentów stanowi ocena cyklu życia produktu. To właśnie ona określa klasyfikację i sposób, w jaki wpływa na środowisko naturalne. Sprawdźmy, na czym polega ocena cyklu życia produktu i jakie kryteria są brane pod uwagę.

Czym jest cykl życia produktu?

Wyzwania dotyczące ochrony środowiska naturalnego w znacznym stopniu dotyczą przedsiębiorców. Aby monitorować w dokładny sposób wpływ tworzonych przez nich produktów na środowisko, powstała rozbudowana metodologia oceny cyklu życia produktu, którą często określa się za pomocą skrótu LCA (ang. life cycle assessment). Ma na celu szczegółowe określenie, w jaki sposób poddawany analizie produkt, usługa czy proces wpływa na środowisko naturalne na wszystkich etapach istnienia – od wykorzystania surowców niezbędnych dla jego wytworzenia przez proces przetwarzania, dystrybucji i użytkowanie przez konsumentów aż po zakończenie eksploatacji i przekształcenie w odpad.

Oczywiście produkty znacząco różnią się pod tym względem. Ich wpływ na środowisko naturalne może mocno różnić się na poszczególnych etapach, co wymaga prawidłowego dobierania kryteriów i podejmowania odpowiednich działań zmierzających do neutralizacji obciążenia dla systemu ekologicznego.

Normy służące do oceny cyklu życia produktu

Znacznym wyzwaniem dotyczącym analizy cyklu życia jest dobranie metodologii, która pozwoliłaby w obiektywny sposób ocenić realny wpływ produktu na środowisko. Następnie na podstawie wyników we właściwy sposób oznaczać produkty zgodnie z klasą ich ekologiczności. Aby było to możliwe, wprowadzone zostały normy ISO 14040 oraz 14044. Wspólne Centrum Badawcze przy Komisji Europejskiej opracowało również przewodniki, których zadaniem jest wprowadzenie jednolitych standardów podczas analizy cyklu życia produktów. Jak widzisz, działanie w zgodzie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami i wymogami wymaga profesjonalnej wiedzy. Najważniejsze informacje i bazę wiedzy dla przedsiębiorców znajdziesz w serwisie Firmove.

Cztery fazy oceny cyklu życia

Analiza LCA opiera się na czterech zasadniczych fazach:

  • faza celu i zakresu – opiera się na opracowaniu prawidłowej metodologii wykorzystywanej podczas oceny cyklu życia, określaniu niezbędnych danych i celu przeprowadzania badania;
  • inwentaryzacja danych – dotyczy gromadzenia niezbędnych danych wejściowych umożliwiających zasadniczą ocenę. Pod uwagę bierze się więc między innymi zużywane zasoby, w tym surowce i energię oraz emisję zanieczyszczającą powietrze, glebę czy wody. Analiza musi dotyczyć zarówno działań podejmowanych przez podmiot bezpośrednio (np. wpływ zanieczyszczeń produkowanych przez przedsiębiorstwo na środowisko), jak i pośrednio – a więc np. środowiskowych kosztów zużytej energii;
  • ocena wpływu cyklu życia na środowisko – kolejny etap to LCIA (Life Cycle Impact Assessment). Umożliwia przełożenie emisji na kategorie związane z wpływem na system ekologiczny i wyrażenie jej w zobiektywizowany sposób pozwalający na dokonywanie porównań;
  • interpretacja cyklu życia –faza interpretacji skupia się na porównaniu zebranych informacji ze zdefiniowanymi na samym początku celami i zakresami.

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne

Celem wprowadzenia restrykcyjnych norm dotyczących oceny cyklu życia produktu jest również promocja dobrych praktyk towarzyszących produkcji i zarządzania odpadami. Według danych Komisji Europejskiej nawet do 80% wpływu środowiskowego produktu jest określane na etapie jego projektowania, a 90% utraty bioróżnorodności wynika z wydobycia surowców i ich przetwarzania. Neutralność ekologiczna odgrywa również kluczową rolę w zarządzaniu biznesem zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Aby zachęcać producentów do stosowania przyjaznych środowisku praktyk, powstało wspólnotowe oznakowanie ekologiczne. Charakterystyczne logo ze stokrotką mogą uzyskać producenci, usługodawcy, importerzy i sprzedawcy, którzy stosują rozwiązania przekładające się na mniejszy wpływ produktów na środowisko w całym cyklu ich życia.

Artykuł sponsorowany