Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wzrost podatku od nieruchomości w 2024 roku

Wraz z nadejściem nowego roku rozpoczyna się kolejny rok podatkowy. Nie inaczej niż w latach ubiegłych i w tym roku w okolicach stycznia, lutego i marca wiele osób otrzymuje z gminy decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości na kolejny rok. W tym roku podatek ten uległ po raz kolejny zwiększeniu. Przeczytaj jak wygląda wzrost podatku od nieruchomości w 2024 roku!

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Przedmiotem podatku od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyłączone spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych pod warunkiem wzajemności;
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych;
 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości. 

Wzrost podatku od nieruchomości w 2024 roku

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych wynoszą odpowiednio:

 1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni;
 3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,71 zł od 1 m2 powierzchni;
 4. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni; 
 5. od budynków mieszkalnych lub ich części 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 6. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 7. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 8. od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 9. pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Należy wiedzieć, że każdorazowo wysokość stawek podatku określa uchwała rada gminy z uwzględnieniem powyżej wskazanych górnych granic stawek wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podmiotami obowiązanymi do uiszczania podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem, jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 5. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem, że jeśli przedmiot opodatkowania wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jest w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, obowiązek podatkowy ciąży odpowiednio na jednostkach
  • organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Kilku współwłaścicieli a należny podatek od nieruchomości

W przypadku współwłasności lub jeżeli przedmiot opodatkowania posiadają dwa podmioty lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się tego przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Gdy wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną obciąża właścicieli w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przykład 1. 

Jak będzie wyglądać odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe pani Danuty, pana Mariana, pana Kazimierza i pani Renaty, którzy w spadku po rodzicach nabyli działkę budowlaną położoną w Warszawie w udziale wynoszącym odpowiednio ¼ na rzecz każdego z wymienionych, jeśli ustalona kwota podatku wyniosła 240 zł? Współwłaściciele obowiązani są do zapłaty łącznie kwoty 240 zł podatku. Mogą to uczynić w ten sposób, że jedno z nich zapłaci całą kwotę lub każde z nich zapłaci ustaloną część. Jednak w przypadku, gdyby ustalili, że każde z nich obowiązane jest zapłacić przypadającą na niego część wynoszącą 60 zł, a jedno z nich tego nie uczyni, wówczas zaległość obciążać będzie wszystkich współwłaścicieli.

Wyjątkowo zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się w sytuacji, kiedy jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości, oraz nie są zwolnieni od tego podatku w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Ustalenie podatku

W przypadku osób fizycznych organ wydaje decyzję o wysokości podatku na dany rok.

Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości ma obowiązek zapłacić podatek od nieruchomości. Płatność podatku odbywa się w 4 ratach, których terminy płatności przypadają na 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.

Spółki osobowe i kapitałowe, spółdzielnie, a także jednostki organizacyjne co roku mają obowiązek złożenia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości. 

Zwolnienia od podatku

Ustawa określa także zwolnienia od podatku od nieruchomości. Są nimi objęte m.in.: 

 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a obowiązani do zapłaty podatku spełniają jeden z warunków: osiągnęli wiek emerytalny lub są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, są osobami z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych.

 

Należy wiedzieć, że Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.

Zaskarżanie decyzji o wymiarze podatku

Podatnik, który nie zgadza się z ustalonym wymiarem podatku, może zaskarżyć wydaną w tej sprawie decyzję. Organem odwoławczym od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta w sprawie podatku od nieruchomości jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni, licząc od doręczenia decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie, o ile zostanie złożone w terminie. Jeżeli uzna, że odwołanie nie jest zasadne i utrzyma decyzję podatkową wójta, burmistrza czy prezydenta, odwołujący się podatnik może odwołać się do sądu. Sądem właściwym do rozpoznania skargi na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w pierwszej instancji będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA). Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy wnieść w terminie 30 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego powinna zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Podatnik, którego nie stać na ich ustanowienie, może prosić o przyznanie pełnomocnika z urzędu. 

Podsumowanie

Podsumowując, należy wskazać, że wzrost podatku od nieruchomości jest nieunikniony, przy czym nie zawsze będzie on na takim samym poziomie w każdej gminie. Osoba, która stwierdzi niezgodność decyzji o wymiarze podatku z informacją o ustalonych kwotach podatku w gminie, powinna wszcząć procedurę odwoławczą.