Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Obowiązek informacyjny wobec pracowników wykonujących pracę za granicą

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 roku, wprowadzono obowiązek informacyjny, w którym pracodawcy są zobowiązani do dodatkowego informowania pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o szeroko pojętych warunkach zatrudnienia w tym państwie i okolicznościach z tym związanych.

Wymagania dyrektywy 2019/1152

W odniesieniu do pracowników kierowanych do pracy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju trzeciego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej – dalej „dyrektywa 2019/1152” – w art. 7 ust. 1 przewiduje obowiązek informacyjny przedsiębiorcy do przedstawiania dodatkowych informacji o:

 • państwie lub państwach, w których ma być wykonywana praca za granicą;
 • przewidywanym czasie trwania tej pracy;
 • walucie, w której zostanie wypłacone wynagrodzenie;
 • w stosownych przypadkach – świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem przydzielonej pracy;
 • zapewnieniu (albo braku zapewnienia) powrotu pracownika do kraju, a jeżeli powrót jest zapewniony – o warunkach tego powrotu.

Wyżej wspomniane informacje o walucie, w której zostanie wypłacone wynagrodzenie oraz przysługującym wynagrodzeniu zgodnie z obowiązującym prawem przyjmującego państwa członkowskiego, kierowane do pracowników objętych unormowaniami Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, mogą, w razie potrzeby, być przekazane w formie odniesienia do szczegółowych przepisów aktów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub postanowień statutowych albo do umów zbiorowych regulujących te informacje.

Komisja Europejska wyjaśniła, że zwrot „w stosownych przypadkach” odnosi się do sytuacji, w których dane świadczenia (art. 7 ust. 1 lit. c dyrektywy 2019/1152), dodatki lub ustalenia dotyczące zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania (art. 7 ust. 2 lit. b dyrektywy 2019/1152) istnieją.

Dokumenty obejmujące wszystkie wymagane informacje muszą być dostarczone pracownikowi przed wyjazdem. O ile dane państwo członkowskie nie postanowi inaczej, wymagania dotyczące pracowników kierowanych za granicę, w tym pracowników podlegających przepisom o delegowaniu, nie mają zastosowania, jeżeli czas trwania każdego okresu pracy za granicą, tj. poza państwem, w którym pracownik zwykle wykonuje pracę, nie przekracza 4 kolejnych tygodni.

Obowiązek informacyjny – zmiana treści art. 291 Kodeksu pracy

W celu implementacji powyższych unormowań dyrektywy 2019/1152 zmodyfikowano art. 291 Kodeksu pracy (kp) poprzez uchylenie dotychczasowych § 1 i 5 oraz zmianę § 2–4 i 6, a także dodanie § 51.

Zgodnie z regulacją zawartą w § 2 omawianego artykułu przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie, pracodawca ma obowiązek informacyjny, gdzie jest zobowiązany przekazać pracownikowi niezależnie od informacji wymienionych w art. 29 § 3 kp (dotyczących m.in. norm czasu pracy; wymiaru czasu pracy; przerw w pracy; okresów odpoczynku; zasad pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią; w przypadku pracy zmianowej – zasad przechodzenia ze zmiany na zmianę; w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasad przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy; innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składników wynagrodzenia oraz świadczeń; wymiaru płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego; zasad rozwiązania stosunku pracy; prawa pracownika do szkoleń; układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, którym pracownik jest objęty; w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, pory nocnej oraz przyjętego u danego pracodawcy sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy; nazwy instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy), informacje w postaci papierowej lub elektronicznej o:

 • państwie lub państwach, w których praca lub zadanie służbowe poza granicami kraju mają być wykonywane;
 • przewidywanym czasie trwania pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju;
 • walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju;
 • świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju, jeżeli takie świadczenia przewidują przepisy prawa pracy lub wynika to z umowy o pracę;
 • zapewnieniu lub braku zapewnienia powrotu pracownika do kraju;
 • warunkach powrotu pracownika do kraju – w przypadku zapewnienia takiego powrotu.

Poinformowanie pracownika o walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy lub zadania służbowego za granicą, oraz o zmianie tego warunku, będzie mogło nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 291 § 3 kp). W związku z tym proponuje się uchylenie – jako nadmiarowego – wcześniej obowiązującego § 5 w art. 291 kp, zgodnie z którym poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia mogło nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

Przykład 1.

Treść informacji pracodawcy wymaganej przepisem art. 291 § 2 kp może się przedstawiać następująco:

„Informuję, że:

 1. praca będzie przez Panią/Pana wykonywana w Republice Austrii;
 2. przewidywany czas trwania pracy, o której mowa w pkt 1, obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2023 roku;
 3. w czasie wykonywania pracy, o której mowa w pkt 1, będzie Pani/Panu wypłacane wynagrodzenie w walucie euro;
 4. świadczenia rzeczowe związane z wykonywaniem pracy, o której mowa w pkt 1, obejmują wyżywienie w postaci obiadów w stołówce zakładowej;
 5. zostanie Pani/Panu zapewniony powrót do kraju (Rzeczypospolitej Polskiej) – pracodawca zorganizuje i sfinansuje przejazd autokarem”.

W myśl art. 291 § 4 Kodeksu pracy, podobnie jak w przypadku pracownika wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak i w przypadku pracownika wysyłanego do pracy poza terytorium RP pracodawca ma obowiązek informowania go, w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianie wyżej wspomnianych warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

Przykład 2.

W związku ze zmianą warunków zatrudnienia przedstawionych w przykładzie 1. pracodawca skierował do pracownika następującą informację aktualizacyjną:

„Informuję, że zmianie uległy warunki zatrudnienia przedstawione Pani/Panu wcześniej, w informacji z ....................... roku w zakresie pkt 2 i 5. W związku z tym od 1 września 2023 roku obowiązują następujące warunki:

 1. praca jest przez Panią/Pana wykonywana w Republice Austrii;
 2. przewidywany czas trwania pracy, o której mowa w pkt 1, obejmuje okres od 1 lipca do 31 października 2023 roku;
 3. w czasie wykonywania pracy, o której mowa w pkt 1, jest Pani/Panu wypłacane wynagrodzenie w walucie euro;
 4. świadczenia rzeczowe związane z wykonywaniem pracy, o której mowa w pkt 1, obejmują wyżywienie w postaci obiadów w stołówce zakładowej;
 5. zostanie Pani/Panu zapewniony powrót do kraju (Rzeczypospolitej Polskiej) – pracodawca zorganizuje i sfinansuje przelot samolotem”.

Ponadto, podobnie jak w przypadku pracownika wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje przekazywane pracownikom kierowanym do pracy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju trzeciego pracodawca może przekazać pracownikowi w postaci elektronicznej, pod warunkiem że będą one dostępne dla pracownika z możliwością ich wydrukowania oraz przechowywania, a pracodawca zachowa dowód ich przekazania lub otrzymania przez pracownika (nowy § 51 w art. 291 kp, w związku z art. 3 dyrektywy 2019/1152).

W art. 291 § 6 kp dokonano zmiany redakcyjnej będącej konsekwencją uchylenia § 1 i dodania § 51 w art. 291 kp.

Omówione wyżej zmiany wprowadzone w art. 291 kp – jak wyżej wskazano –  służą dostosowaniu tego przepisu do wymagań dyrektywy 2019/1152. Zakres informacji, które pracodawca obowiązany jest przekazać pracownikowi po znowelizowaniu tego przepisu, nie jest w znaczącym stopniu szerszy od zakresu unormowanego przed nowelizacją. Zmiany polegają raczej na uszczegółowieniu i doprecyzowaniu tej regulacji.