Poradnik Pracownika

Zwolnienie lekarskie a wysokość wynagrodzenia chorobowego

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

  1. Od podstawy wynagrodzenia chorobowego należy odjąć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe, czyli od wyliczonej podstawy należy odliczyć wysokość procentu na składki ubezpieczeń społecznych pokrywanego przez pracownika, czyli 13,71%.

  2. Za jeden dzień niezdolności do pracy osobie ubezpieczonej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 podstawy wymiaru świadczenia chorobowego - podstawę po pomniejszeniu składek dzielimy przez 30 dni ( niezależnie od faktycznej liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu).

  3. Otrzymany wynik mnożymy przez procent wynagrodzenia przysługującego za okres zwolnienia lekarskiego, co daje nam wynagrodzenie za jeden dzień choroby, które następnie należy przemnożyć przez liczbę dni niezdolności do pracy.

Aby ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, dzielimy płacę zasadniczą przez 30. Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego. Powstały wynik odejmuje się od płacy zasadniczej i otrzymuje się wynagrodzenie za dni, w których świadczono pracę.

Przykład 1.

Anna Malinowska jest zatrudniona na postawie umowy o pracę na 1/1 etatu. Stała wysokość wynagrodzenia miesięcznego wynosi 2500 zł brutto. Oprócz tego pracownicy przysługuje dodatek stażowy w wysokości 550 zł brutto. Od maja bieżącego roku otrzymuje ona również miesięczną premię motywacyjną w wysokości 280 zł brutto. Dodatki do wynagrodzenia nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Pensja płatna jest do 10 dnia następnego miesiąca.

W okresie od 30 października 2017 do 6 listopada 2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego to przeciętne wynagrodzenie należne za okres od października 2016 do września 2017. Mimo tego, że wynagrodzenie za wrzesień zostało wypłacone w październiku, czyli miesiącu choroby, zostaje zaliczone do ustalenia podstawy, gdyż znaczenie ma nie miesiąc wypłaty, a miesiąc, za który wynagrodzenie było należne.

1. Podstawę obliczmy następująco:

(2500 zł +550 zł) x 7 m-cy+ (2500 zł + 550 zł + 280 zł) x 5 m-cy = 21350 zł + 16650 zł = 38 000 zł

38 000 zł / 12 miesięcy = 3166,67 zł

2. Od podstawy odejmujemy procent składek na ubezpieczenia społeczne

3166,67 zł - 13,71 % = 2732,52 zł

3. Obliczamy wynagrodzenie za jeden dzień niezdolności do pracy:

2732,52 zł / 30 dni x 80% = 72,87 zł

4. Wynagrodzenie za 8 dni choroby (30.10 - 06.11)

72,87 zł x 8 dni = 582,96 zł

5. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

październik: 3330 zł / 30 dni x 2 dni = 222 zł

3330 zł - 222 zł = 3108 zł

listopad: 3330 zł / 30 dni x 6 dni = 666 zł

3330 zł - 666 zł = 2664 zł