Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy?

Wobec wprowadzenia rozwiązań określających minimalne wynagrodzenie za pracę pracownik w każdym roku liczy się ze wzrostem należnego mu minimalnego wynagrodzenia. Progi podatkowe pozostają ustalone na stałym poziomie, dlatego też mimo wzrostu wynagrodzenia nie wzrasta wysokość poszczególnych progów podatkowych. Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy? Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź na to pytanie w odniesieniu do poszczególnych progów podatkowych.

Podstawowe informacje o progach podatkowych w Polsce

Próg podatkowy to określony limit dochodów rocznych podatnika, do których przypisane są określone stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Progi podatkowe obowiązują podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, ale także prowadzących działalność gospodarczą, o ile wybrali ten sposób opodatkowania.

Wraz z wejściem w życie rozwiązań określanych jako Polski Ład w 2022 roku podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. W 2023 roku kwota wolna od podatku nadal wynosi 30 000 zł, co oznacza, że opodatkowane są wyłącznie zarobki przekraczające tę kwotę. 

Kwota wolna od podatku nie dotyczy przychodów opodatkowanych: liniowo (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39). Kwota wolna dotyczy jedynie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, czyli rozliczanych w PIT- 37 i PIT- 36.

Osoba zarabiająca 2500 zł netto nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Ile jednak będzie w tym przypadku wynosić kwota brutto? Wyliczenie kwoty brutto przekraczającej kwotę wolną od podatku zależy od wielu czynników. 

Jaka wysokość wynagrodzenia nie przekroczy w 2023 roku kwoty wolnej od podatku?

Przykładowo osoba rozliczająca się samodzielnie powyżej 26. roku życia, pracująca w miejscu zamieszkania i zarabiająca na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy kwotę 3183,74 zł brutto miesięcznie oraz łącznie rocznie 38 204,88 zł, nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku z dniem 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to kwota 22,80 zł. W 2023 roku wyjątkowo minimalne wynagrodzenie będzie rosło dwukrotnie w czasie jednego roku, ponieważ od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3600 zł, a stawka godzinowa ma wynosić 23,50 zł.

Z powyższego wynika, że każda osoba zarabiająca minimalne wynagrodzenie, pracując na pełen etat w 2023 roku, przekroczy kwotę wolną od podatku, choć jeszcze w zeszłym 2022 roku by to nie nastąpiło.

Należy pamiętać, że minimalne wynagrodzenie podlega waloryzacji, ale kwota wolna od podatku jest stała i nie będzie waloryzowana. Oznacza to, że w kolejnych latach wraz ze wzrostem płacy minimalnej pracownicy będą odprowadzać coraz wyższe stawki podatku od wynagrodzenia.

Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia odprowadzająca składki u pracodawcy, na którego rzecz realizuje umowę zlecenie, otrzymując wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3461,16 zł brutto, a w skali roku 41533,92 zł brutto, nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. 

W przypadku umowy o dzieło osoba, której koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%, a której wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza miesięcznie 2893 zł brutto, a w skali roku 34 716 zł brutto, nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. 

W przypadku umowy o dzieło osoba, której koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%, a której wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza miesięcznie 2732 zł brutto, a rocznie 32 784 zł brutto, nie przekroczy kwoty wolnej od podatku.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą szczegółowe wyliczenie, jaka kwota dochodu brutto nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, nie jest możliwa do ustalenia, ponieważ jest to kwestia indywidualna zależna od przychodu i kosztów uzyskania przychodu.

Wspólne rozliczenie małżonków a progi podatkowe i kwota wolna od podatku

Zarówno w 2023 roku, jak i w latach ubiegłych małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie. Wspólne rozliczenie przysługuje także w sytuacji, gdy rozliczenie dotyczy roku, w którym dopiero zawarto małżeństwo, oraz gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem. 

Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają jedną wspólną deklarację podatkową. 

W przypadku małżonków progi podatkowe są podwajane, a więc w 2023 roku maksymalna kwota roczna dla małżeństwa wynosi 240 000 zł. Podwojeniu ulega również kwota wolna od podatku, która w przypadku małżeństw wynosi 60 000 zł. Wspólne rozliczanie jest korzystne przede wszystkim wśród tych podatników, u których nastąpiłoby przekroczenie przez choćby jednego z małżonków progu podatkowego.

Danina solidarnościowa

Warto wspomnieć o tzw. daninie solidarnościowej, określanej jako III nieoficjalny próg podatkowy. Dotyczy ona osób o rocznych dochodach przekraczających kwotę 1 000 000 zł. Podatnicy, których dochody przekroczą wskazaną kwotę, muszą odprowadzić dodatkowy podatek w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 000 000 zł.

Przykład 1. 

Czy pani Joanna ma obowiązek zapłacić daninę solidarnościową, jeśli jej przychód w 2022 roku wyniósł 2 000 000 zł, a koszty uzyskania przychodu wyniosły 700 000 zł? Dochód pani Joanny wyniósł zatem 1 300 000 zł, co oznacza, że ma obowiązek zapłacić daninę solidarnościową. Danina solidarnościowa będzie wyliczona od kwoty 300 000 będącej nadwyżką ponad kwotę

1 000 000 zł. W tym wypadku danina solidarnościowa wyniesie 12 000 zł.

Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według tzw. skali podatkowej przewiduje 2 progi podatkowe.

I próg podatkowy obowiązuje od kwoty 30 000 zł do kwoty 120 000 zł.

II próg podatkowy obowiązuje powyżej kwoty 120 000 zł.

W przypadku I progu podatkowego stawka podatku w 2023 roku wynosi 12%, a w przypadku II progu podatkowego stawka wynosi 32%.

Osoba rozliczająca się samodzielnie powyżej 26. roku życia, pracująca w miejscu zamieszkania i zarabiająca na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy kwotę 13346,24 zł brutto miesięcznie oraz łącznie rocznie 160 154,88 zł brutto, nie przekroczy I progu podatkowego.

Osoba rozliczająca się samodzielnie powyżej 26. roku życia, pracująca poza miejscem zamieszkania i zarabiająca na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy kwotę 13 342,44 zł brutto miesięcznie oraz łącznie rocznie 160 109,28 zł brutto, nie przekroczy I progu podatkowego.

Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia odprowadzająca składki pracodawcy, z którym zawarła umowę zlecenie, otrzymując wynagrodzenie miesięczne w wysokości 13 843,38 zł brutto, a w skali roku 166 120,56 zł brutto, nie przekroczy I progu podatkowego. 

W przypadku umowy o dzieło osoba, której koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%, a jej wynagrodzenie nie przekroczy miesięcznie 10929 zł brutto, a w skali roku 131 148 zł brutto, nie przekroczy I progu podatkowego. 

W przypadku umowy o dzieło osoba, której koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%, a jej wynagrodzenie nie przekroczy miesięcznie 11 574 zł brutto, a rocznie 138 888 zł brutto, nie przekroczy I progu podatkowego.

Powyższe kwoty stanowią jedynie przykładowe wyliczenia. Sytuacja może się zmieniać, ponieważ inną kwotę otrzymamy np. w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje dochód u dwóch pracodawców.

Każdorazowo najlepiej skorzystać z dostępnych kalkulatorów wynagrodzenia pozwalających wyliczyć wartość wynagrodzenia indywidualnie dla konkretnego przypadku. 

Przykład 2. 

W jakiej wysokości zapłaci podatek pani Aneta, której roczny dochód wyniósł 150 000 zł? W tym przypadku podatek wyniesie 10 800 zł + 32% z nadwyżki, czyli z 30 000, tj. 9600. Łącznie podatek w przypadku pani Anety wyniesie 20 400 zł.

Przykład 3.

W jakiej wysokości zapłaci podatek pan Jan, którego roczny dochód wyniósł 250 00zł? W tym przypadku dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, dlatego pan Jan nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku.

Przykład 4. 

W jakiej wysokości zapłaci podatek pani Halina, której roczny dochód wyniósł 90 000 zł? W tym przypadku podatek wyniesie 12% – 3600 zł. Łącznie podatek w przypadku pani Haliny wyniesie 7200zł.

Zaliczki na podatek dochodowy

Należy pamiętać, że w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracodawca będący płatnikiem odprowadza zaliczki na podatek i uwzględnia przekroczenie progu. Gdy dochód podatnika liczony od początku roku przekroczy kwotę I progu podatkowego, czyli 120 000 zł, płatnik zaczyna odprowadzać wyższe zaliczki od jego wynagrodzenia.

Zaliczki na podatek dochodowy za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, czyli 120 000 zł, pobiera się w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, czyli 120 000 zł, pobiera się w wysokości 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Zaliczki na podatek dochodowy za miesiące następujące po miesiącu, kiedy dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, czyli 120 000 zł, pobiera się w wysokości 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Przykład 5.

Kiedy pracodawca pana Jana zarabiającego 25 000 zł miesięcznie będzie pobierał wyższą zaliczkę na podatek dochodowy? W maju dochód pana Jana przekroczył kwotę 120 000 zł. Oznacza to, że pracodawca zaliczkę na podatek dochodowy od kwoty 20 000 zł pobierze w wysokości 12%, a od 5000 zł w wysokości 32%. W kolejnych miesiącach pracodawca będzie pobierał zaliczkę już od całej kwoty w wysokości 32%.

W przypadku umów cywilnoprawnych płatnik odprowadza 12% zaliczki na podatek przez cały rok bez względu na to, czy doszło do przekroczenia I progu podatkowego. Podatnik, który przekroczy I próg podatkowy, będzie musiał dopłacić brakujący podatek w rozliczeniu rocznym PIT. Przy czym dopuszczalne jest złożenie wniosku o pobranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.

Jeżeli pracownik złoży płatnikowi zaliczek, czyli pracodawcy, oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwotę 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego będą wynosić 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Pracodawca po otrzymaniu oświadczenia pracownika pobiera zaliczki według wskazanych wyżej zasad, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy? - podsumowanie

Należy mieć na uwadze, że rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic bądź korzystanie z ulg podatkowych może prowadzić do obniżenia dochodu, a w konsekwencji nieprzekroczenia I progu podatkowego. 

Wyliczenie tego, przy jakich zarobkach brutto przekracza się próg podatkowy, uzależnione jest od formy uzyskiwania dochodów, ponieważ inna kwota wystąpi w przypadku umowy o pracę, a inna przy umowach cywilnoprawnych. Dodatkowo uwzględniane są inne czynniki. Nie ma możliwości wskazania jednej uniwersalnej dla wszystkich kwoty zarobków, po której przekracza się próg podatkowy. Co istotne, wszystkie osoby otrzymujące na podstawie umowy o pracę na pełen etat minimalne wynagrodzenie przekroczą w 2023 roku próg kwoty wolnej od podatku. Pewne jest, że osoby, których zarobki brutto są mniejsze niż 10 000 zł, nie przekroczą w 2023 roku I progu podatkowego.