Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile trzeba zarobić netto aby przekroczyć próg podatkowy?

Wobec wprowadzenia rozwiązań określających minimalne wynagrodzenie za pracę pracownik w każdym roku liczy się ze wzrostem należnego mu minimalnego wynagrodzenia. Progi podatkowe pozostają ustalone na stałym poziomie, dlatego też mimo wzrostu wynagrodzenia nie wzrasta wysokość poszczególnych progów podatkowych. Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy? Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź na to pytanie w odniesieniu do poszczególnych progów podatkowych.

Podstawowe informacje o progach podatkowych w Polsce

Próg podatkowy to określony limit dochodów rocznych podatnika, do których przypisane są określone stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Progi podatkowe obowiązują podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, ale także prowadzących działalność gospodarczą, o ile wybrali ten sposób opodatkowania.

Wraz z wejściem w życie rozwiązań określanych jako Polski Ład w 2022 roku podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. W 2024 roku kwota wolna od podatku nadal wynosi 30 000 zł, co oznacza, że opodatkowane są wyłącznie zarobki przekraczające tę kwotę. 

Kwota wolna od podatku nie dotyczy przychodów opodatkowanych: liniowo (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39). Kwota wolna dotyczy jedynie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, czyli rozliczanych w PIT- 37 i PIT- 36.

Jaka wysokość wynagrodzenia nie przekroczy w 2024 roku kwoty wolnej od podatku?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku z dniem 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł brutto. W 2024 roku podobnie jak w 2023 roku minimalne wynagrodzenie będzie rosło dwukrotnie w czasie jednego roku, ponieważ od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4 300 zł.

Należy pamiętać, że minimalne wynagrodzenie podlega waloryzacji, ale kwota wolna od podatku jest stała i nie będzie waloryzowana. Oznacza to, że w kolejnych latach wraz ze wzrostem płacy minimalnej pracownicy będą odprowadzać coraz wyższe stawki podatku od wynagrodzenia.
 
Kwota wolna od podatku w 2024 roku wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że jeśli pracownik w ciągu roku osiągnie dochód niższy niż 30 000 zł, to nie będzie musiał płacić podatku dochodowego.

Wspólne rozliczenie małżonków a progi podatkowe i kwota wolna od podatku

Zarówno w 2024 roku, jak i w latach ubiegłych małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie. Wspólne rozliczenie przysługuje także w sytuacji, gdy rozliczenie dotyczy roku, w którym dopiero zawarto małżeństwo, oraz gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem. 

Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają jedną wspólną deklarację podatkową. 

W przypadku małżonków progi podatkowe są podwajane, a więc w 2024 roku maksymalna kwota roczna dla małżeństwa wynosi 240 000 zł. Podwojeniu ulega również kwota wolna od podatku, która w przypadku małżeństw wynosi 60 000 zł. Wspólne rozliczanie jest korzystne przede wszystkim wśród tych podatników, u których nastąpiłoby przekroczenie przez choćby jednego z małżonków progu podatkowego.

Danina solidarnościowa

Warto wspomnieć o tzw. daninie solidarnościowej, określanej jako III nieoficjalny próg podatkowy. Dotyczy ona osób o rocznych dochodach przekraczających kwotę 1 000 000 zł. Podatnicy, których dochody przekroczą wskazaną kwotę, muszą odprowadzić dodatkowy podatek w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 000 000 zł.

Przykład 1. 

Czy pani Joanna ma obowiązek zapłacić daninę solidarnościową, jeśli jej przychód w 2024

roku wyniósł 2 000 000 zł, a koszty uzyskania przychodu wyniosły 700 000 zł? Dochód pani Joanny wyniósł zatem 1 300 000 zł, co oznacza, że ma obowiązek zapłacić daninę solidarnościową. Danina solidarnościowa będzie wyliczona od kwoty 300 000 będącej nadwyżką ponad kwotę

1 000 000 zł. W tym wypadku danina solidarnościowa wyniesie 12 000 zł.

Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według tzw. skali podatkowej przewiduje 2 progi podatkowe.

I próg podatkowy obowiązuje od kwoty 30 000 zł do kwoty 120 000 zł.

II próg podatkowy obowiązuje powyżej kwoty 120 000 zł.

W przypadku I progu podatkowego stawka podatku w 2024 roku wynosi 12%, a w przypadku II progu podatkowego stawka wynosi 32%.

W przypadku umowy o pracę przy standardowych parametrach ( brak zwolnienia z podatku, osoba powyżej 26 roku życia, pełna ulga podatkowa) zarobek 11 900 zł brutto ( około 8400 netto na rękę) spowoduje przekroczenie podatku w trakcie roku. Powyższe kwoty stanowią jedynie przykładowe wyliczenia. Sytuacja może się zmieniać, ponieważ inną kwotę otrzymamy np. w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje dochód u dwóch pracodawców. Każdorazowo najlepiej skorzystać z dostępnych kalkulatorów wynagrodzenia pozwalających wyliczyć wartość wynagrodzenia indywidualnie dla konkretnego przypadku. 

Przykład 2. 

W jakiej wysokości zapłaci podatek pani Aneta, której roczny dochód wyniósł 150 000 zł? W tym przypadku podatek wyniesie 10 800 zł + 32% z nadwyżki, czyli z 30 000, tj. 9600. Łącznie podatek w przypadku pani Anety wyniesie 20 400 zł.

Przykład 3.

W jakiej wysokości zapłaci podatek pan Jan, którego roczny dochód wyniósł 250 00zł? W tym przypadku dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, dlatego pan Jan nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku.

Przykład 4. 

W jakiej wysokości zapłaci podatek pani Halina, której roczny dochód wyniósł 90 000 zł? W tym przypadku podatek wyniesie 12% – 3600 zł. Łącznie podatek w przypadku pani Haliny wyniesie 7200zł.

Zaliczki na podatek dochodowy 2024

Należy pamiętać, że w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracodawca będący płatnikiem odprowadza zaliczki na podatek i uwzględnia przekroczenie progu. Gdy dochód podatnika liczony od początku roku przekroczy kwotę I progu podatkowego, czyli 120 000 zł, płatnik zaczyna odprowadzać wyższe zaliczki od jego wynagrodzenia.

Zaliczki na podatek dochodowy za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, czyli 120 000 zł, pobiera się w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, czyli 120 000 zł, pobiera się w wysokości 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Zaliczki na podatek dochodowy za miesiące następujące po miesiącu, kiedy dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, czyli 120 000 zł, pobiera się w wysokości 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Przykład 5.

Kiedy pracodawca pana Jana zarabiającego 25 000 zł miesięcznie będzie pobierał wyższą zaliczkę na podatek dochodowy? W maju dochód pana Jana przekroczył kwotę 120 000 zł. Oznacza to, że pracodawca zaliczkę na podatek dochodowy od kwoty 20 000 zł pobierze w wysokości 12%, a od 5000 zł w wysokości 32%. W kolejnych miesiącach pracodawca będzie pobierał zaliczkę już od całej kwoty w wysokości 32%.

W przypadku umów cywilnoprawnych płatnik odprowadza 12% zaliczki na podatek przez cały rok bez względu na to, czy doszło do przekroczenia I progu podatkowego. Podatnik, który przekroczy I próg podatkowy, będzie musiał dopłacić brakujący podatek w rozliczeniu rocznym PIT. Przy czym dopuszczalne jest złożenie wniosku o pobranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.

Jeżeli pracownik złoży płatnikowi zaliczek, czyli pracodawcy, oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwotę 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego będą wynosić 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Pracodawca po otrzymaniu oświadczenia pracownika pobiera zaliczki według wskazanych wyżej zasad, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy? - podsumowanie

Należy mieć na uwadze, że rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic bądź korzystanie z ulg podatkowych może prowadzić do obniżenia dochodu, a w konsekwencji nieprzekroczenia I progu podatkowego. 

Wyliczenie tego, przy jakich zarobkach brutto przekracza się próg podatkowy, uzależnione jest od formy uzyskiwania dochodów, ponieważ inna kwota wystąpi w przypadku umowy o pracę, a inna przy umowach cywilnoprawnych. Dodatkowo uwzględniane są inne czynniki. Nie ma możliwości wskazania jednej uniwersalnej dla wszystkich kwoty zarobków, po której przekracza się próg podatkowy. Pewne jest, że osoby, których zarobki brutto są mniejsze niż 11 000 zł, nie przekroczą w 2024 roku I progu podatkowego.